WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
Formy rekonwersji
Środa, 21 lutego 2018 r.

RODZAJE POMOCY

 1. Doradztwo zawodowe
 2. Pośrednictwo pracy
 3. Przekwalifikowanie zawodowe
 4. Praktyki zawodowe


 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Doradztwo zawodowe jest formą specjalistycznej pomocy zwalnianym żołnierzom zawodowym w podejmowaniu  decyzji związanych z wyborem miejsca zatrudnienia oraz kierunku przekwalifikowania. W jego ramach udzielane są indywidualne porady zawodowe oraz organizowane i realizowane w systemie grupowym zajęcia informacyjno - szkoleniowe.

 

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy  polega na udzielaniu żołnierzom pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia po zwolnieniu
z zawodowej służby wojskowej (szczególnie do pracy na stanowiskach związanych z obronnością kraju), głównie poprzez przedstawianie ofert pracy, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników wśród byłych żołnierzy zawodowych.


PRAKTYKI ZAWODOWE

Żołnierz zawodowy na pisemny wniosek może zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni służbę, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej MON, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia
z zawodowej służby. Żołnierz odbywający praktykę pozostaje na ewidencji jednostki, z której otrzymuje wynagrodzenie
i zachowuje uprawnienia wynikające ze służby wojskowej.

Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową przysługuje pokrycie kosztów 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem (powyżej 50 km w jedną stronę) oraz 30 noclegów w miejscu odbywania praktyki.

Zainteresowany tą formą pomocy sam poszukuje zakładu pracy, który zgodzi się przyjąć go na praktykę zawodową.
W tym czasie zamiast pracy w jednostce wojskowej będzie wykonywał pracę na rzecz ewentualnego przyszłego pracodawcy. W ten sposób żołnierz zawodowy będąc jeszcze w służbie podnosi swoje kwalifikacje i zdobywa doświadczenie potrzebne do pracy na cywilnym rynku. Najczęściej zdarza się tak, że firma, która przyjęła kogoś na praktykę, po jej zakończeniu zatrudnia praktykanta na stałe – oczywiście, jeżeli w czasie trwania praktyk osoba taka się sprawdzi w nowej roli.

 
PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

 

Przekwalifikowanie zawodowe polega na zmianie posiadanych kwalifikacji na inne, celem dostosowania do potrzeb wykonywania nowego zawodu lub na podwyższeniu poziomu dotychczasowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu. Przekwalifikowanie realizowane jest poprzez uczestniczenie w różnorodnych kursach czy też studiach.

 

Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego lub z przyuczenia do zawodu, realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń.

 

Przekwalifikowanie zawodowe jest możliwe już na 2 lata przed odejściem z wojska i przez okres 2 lat po zwolnieniu ze służby. Limity kosztów rekonwersji:

 • po 4 latach służby - 2.400 zł
 • po 9 latach służby - 4.800 zł
 • po 15 latach służby - 7.200 zł

 

W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:
a) dwudziestu przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem,
b) trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za nocleg określony w przepisach
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się powyżej 50 kilometrów w jedną stronę. Pokrycie kosztów dokonuje się na podstawie oryginalnych rachunków i biletów.

 

Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:

 • żołnierzowi zawodowemu, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową,
 • byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.

Procedura uzyskania środków finansowych na przekwalifikowanie:

 

 1. Żołnierz zawodowy, który jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej składa w jednostce wojskowej wniosek
  do dyrektora WBE. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej.
 2. Były żołnierz zawodowy, uprawniony do pomocy rekonwersyjnej, składa wniosek do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym lub Wojskowej Komendzie Uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek ten Szef WSzW lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem  dyrektora COAZ lub OAZ
 3. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor właściwego Wojskowego Biura Emerytalnego.
 4. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:
 • przekazanie należności za szkolenie na rachunek bankowy instytucji realizującej szkolenie, na podstawie faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję,
 • wypłatę żołnierzowi należności za szkolenie, po przedstawieniu przez tego żołnierza oryginału rachunku (faktury), potwierdzającego opłacenie kosztów szkolenia oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.