WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
Uczelnie wojskowe
Środa, 21 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji do uczelni wojskowych m.in. terminy składania wniosków i zasady postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

SZKOŁY WYŻSZE    

1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa, ul. gen.S.Kaliskiego 2
Telefony:022 683 79 38 lub 683 79 39
http://www.wat.edu.pl/
 
 
2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69
Telefon: 058 626 27 35
http://www.amw.gdynia.pl/
 

3. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
Telefon: 071 765 81 51 lub 765 81 62
http://www.wso.wroc.pl/
 

4.Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 12
Telefon: 081 883 77 33 lub 883 71 00
http://www.wsosp.deblin.pl/
 

5. Akademia Obrony Narodowej
Al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103
00-910 Warszawa
Tel. (22) 681-33-80; Fax: (22) 681-31-75
http://www.aon.edu.pl/
 

Informacje ogólne

O przyjęcie na studia w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może się ubiegać osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki określone w art. 124 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych tj.:
• niekarana sądownie;
• posiadająca obywatelstwo polskie;
• zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
• wiek co najmniej osiemnaście lat;
• wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej.

Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:
1. wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
2. wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne  do akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich obejmuje:
1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego;
3. analizę ocen na świadectwie dojrzałości;
4. rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne do studium oficerskiego obejmuje:
1. sprawdzian sprawności fizycznej;
2. test znajomości języka angielskiego;
3. rozmowę kwalifikacyjną.

Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania,na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1. podpisaniu umowy;
2. wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu do służby kandydackiej;
3.    stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.
 
Osoby powołane do służby kandydackiej stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej z dniem stawienia się do tej służby.  

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką, żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenia zasadnicze w stawce miesięcznej, których wysokość zależy procentowo od wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (obecnie 2500 zł).

Podchorąży otrzymuje miesięcznie uposażenie zasadnicze w wysokości:
- w pierwszym roku nauki-40% uposażenia (1000 zł);
- w drugim roku nauki- 50% uposażenia (1250 zł);
- w trzecim roku nauki-60% uposażenia (1500 zł);
- w czwartym roku nauki-70% uposażenia (1750 zł);
- w piątym roku nauki-80% uposażenia (2000 zł).
Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2000 zł.
Kadetowi szkoły podoficerskiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 35% najniższego uposażenia 875 zł.

Zasady rekrutacji do uczelni wojskowych w 2014 roku, kierunki studiów oraz limity przyjęć do uczelni określa:
• Decyzja Nr 263/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2014 r.
• Zarządzenie nr 13 Ministra Obrony Narodowej  z 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2014/2015 (Dz Urz. MON
z 31.05.2013, poz. 142.)

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby ubiegające się o przyjęcie do uczelni na studia stacjonarne w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego składają wnioski do rektorów - komendantów uczelni w terminie do dnia  31 marca 2014 r.
Absolwenci wyższych uczelni niebędący żołnierzami zawodowymi oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej,
za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień:
• do 30 września 2013 r. na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, orkiestr i zespołów estradowych;
• do 31 stycznia 2014 r. na 3 miesięcznego szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej dla korpusów osobowych medycznego i duszpasterstwa;
• do 15 maja 2014 r. na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych eksploatacji systemów łączności.

Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez kandydatów, którzy nie złożyli egzaminu dojrzałości lub nie uzyskali tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji kwalifikacyjnej świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą
o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego w uczelni.