WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
Szkoły podoficerskie
Środa, 21 lutego 2018 r.

 
1.Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86.
Telefon: 261-575-361
http://www.spwlpoznan.wp.mil.pl/
 

2.Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303
Telefon: 261 519 778
http://spsp.wp.mil.pl/pl/index.html
 

3.Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N
tel.: 261-231-531, fax: 261-231-240
http://www.spmw.mil.pl/
 
WOJSKOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
90-646 Łódź, ul. 6-go sierpna 92
tel. 261-444-387, faks: 261-444-016
http://www.wckmed.pl/
 

Informacje ogólne

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się
o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:
- niekarana sądownie,
- posiadająca  obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnaście lat,
- wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w terminie - nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w szkole podoficerskiej  

Kandydat do wniosku dołącza:
• świadectwo ukończenia szkoły średniej;
• życiorys;
• skrócony odpis aktu urodzenia;
• informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
• potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
• inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej po złożeniu wymaganych dokumentów jest kierowana przez wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej – w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Postępowanie rekrutacyjne  do szkoły podoficerskiej obejmuje:
• sprawdzian sprawności fizycznej;
• test znajomości języka angielskiego;
• sprawdzian wiedzy ogólnej;
• analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
• rozmowę kwalifikacyjną.
Osoba powołana do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej otrzymuje z dniem stawienia się do tej służby, stopień wojskowy szeregowego (marynarza) oraz tytuł kadeta. Natomiast żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie służby kandydackiej w posiadanym stopniu wojskowym. Nauka w szkołach podoficerskich trwa od 3 do 11 miesięcy
w zależności od specjalności oraz statusu kandydata
(osoba cywilna, żołnierz rezerwy, szeregowy zawodowy).
W trakcie trwania  nauki w szkole podoficerskiej kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługuje bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Oprócz wyżej wymienionych należności kandydat otrzymuje miesięczne uposażenie w wysokości 875 zł (brutto).
 
Po ukończeniu szkoły podoficerskiej absolwenci mianowani są na pierwszy stopień podoficerski - kaprala (mata)  i powoływani  do zawodowej służby wojskowej - służby kontraktowej (na czas określony
w kontrakcie) -  w korpusie podoficerów zawodowych.


Szczegółowe zasady procesu rekrutacji oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są  na  stronach szkół podoficerskich.


UWAGA!!!
NABÓR KANDYDATÓW DO
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH  W POZNANIU
W GRUPIE OSOBOWEJ ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH


Informuję, że Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu prowadzi nabór  na kurs przygotowujący do pełnienia zawodowej służby wojskowej W GRUPIE OSOBOWEJ ORKIESTR I ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH w roku szkolnym 2013/2014
Decyzja Nr 133/MON z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie naboru w 2013 r. kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych