WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
PETYCJE
Środa, 21 lutego 2018 r.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie rozpatruje petycje na zasadach i trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014.1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja powinna zawierać:
- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
pisemnie na adres: Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
ul. Lwowska 4,  35-301 Rzeszów

za pośrednictwem ePUAP;
faksem 261 155 444

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.)