WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
Historia WSzW
Sobota, 25 marca 2017 r.
POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO W RZESZOWIE W LATACH 1963-1975


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie niezmiennie od początku swojego istnienia realizował formy obrony powszechnej:

- planowania i organizacji zabezpieczenia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych,
- planowania, organizowania i kierowania systemem obronnym województwa we współdziałaniu z układem pozamilitarnym,
- zadania wszechstronnego wsparcia wojsk w skali województwa.
Zgodnie z nową koncepcją przygotowania struktur administracji cywilnej do realizacji powinności obronnych, w ślad za uchwałą Komitetu Obrony Kraju nr 0010/62 oraz rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 093/Oper. z dnia 20 listopada 1962 roku przyjęto koncepcję tworzenia w miastach będących siedzibami województw Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, nazwanych terenowymi organami wykonawczymi nowej struktury organizacyjnej Wojska Polskiego:  Obrony Terytorialnej Kraju.

Na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr 0143/Org. z dnia 21 listopada 1962 roku Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego rozkazem nr 04/Org. z dnia 12 grudnia 1962 roku nakazał sformowanie do dnia 31 stycznia 1963 roku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Zadanie  sformowania sztabu powierzono starszemu pomocnikowi Szefa Sztabu 9 Dywizji Zmechanizowanej w Rzeszowie ppłk Michałowi BIAŁOWĄSOWI, któremu
z dniem 21 grudnia powierzono pełnienie obowiązków Szefa WSzW w Rzeszowie.


W skład grupy organizacyjnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie weszli:

- ppłk Michał BIAŁOWĄS
- ppłk Władysław LITWIŃSKI;
- st. chor. Stanisław CIEBIERA;
- st. sierż. Stanisław NOWAK
- ob. Bronisława CEBO.

Na siedzibę nowopowstałego sztabu wyznaczono VI piętro gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15.


W dniu 1 lutego 1963 roku Wojewódzki Sztab Wojskowy otrzymał oficjalnie pieczęć herbową oraz rozpoczęła działalność jego kancelaria.


Do głównym  zadań Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego należało:

- współdziałanie z terenowym aparatem administracyjnym na rzecz przygotowania obronnego  społeczeństwa;
- tworzenie postaw planistyczno- organizacyjnych do wykorzystania rezerw gospodarki narodowej na potrzeby sił zbrojnych;
- planowanie działań obronnych w wymiarze terytorialnym;
- szkolenie poborowych (stacjonarnie) w strukturach wojsk obrony terytorialnej.

Zgodnie z rozkazem Ministra Obrony Narodowej dotyczącym tworzenia jednostek Obrony Terytorialnej Kraju w dniu 25 kwietnia 1964 roku ppłk BIAŁOWĄS oraz jego zastępca do spraw szkolenia ppłk LITWIŃSKI dokonali przyjęcia na potrzeby tworzonego Rzeszowskiego Pułku Obrony Terytorialnej koszar w miejscowości RADYMNO  w powiecie jarosławskim.


W zakresie realizacji powyższych zadań Wojewódzkie Sztaby Wojskowe pełniły w województwach rolę organów operacyjnych (poza jednostkami operacyjnymi) oraz szkoleniowych.


Poza zakresem ich działania pozostawały sprawy mobilizacyjno-uzupełnieniowe, które realizowały dotychczasowe Wojskowe Komendy Wojewódzkie i Wojskowe Komendy Rejonowe. W zakresie zadań ochrony ludności cywilnej istniały  Wojewódzka  oraz Miejskie Komendy Obrony Przeciwlotniczej.


Celem wyeliminowania trójczłonowości systemu administracji wojskowej na terenie województw podjęto decyzje administracyjne i uwarunkowania prawne.


Na podstawie Uchwały  Rady Ministrów nr 90 z dnia 2 kwietnia 1964 roku oraz zarządzenia Ministrów Obrony Narodowej
i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca,
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie uchwałą nr 179 z dnia 16 lipca przekazało Wojewódzką Komendę Terenową Obrony Przeciwlotniczej w Rzeszowie wraz z jej odpowiednikami miejskimi w podporządkowanie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jako pion (wydział) obrony cywilnej.

Zarządzeniem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego nr 0107/Org z dnia 24 grudnia 1964 roku w skład sztabu została włączona Wojskowa Komenda Wojewódzka oraz
dziesięć Wojskowych Komend Rejonowych, tworząc w nowych strukturach pion mobilizacyjno-uzupełnieniowy.

płk Józef MALIK
Rozkazem personalnym MON nr 0432/64  w dniu 9 stycznia 1965 roku obowiązki Szefa Wojskowego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie objął płk mgr Józef MALIK.

Lata 1965 -1974 zamknęły pierwszy i najważniejszy okres tworzenia trwałych struktur Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Był to okres wytężonej pracy i konsolidacji wszystkich pionów organizacyjnych i funkcyjnych.


Działalność organizacyjno-szkoleniowa oraz realizacja zadań z zakresu obronności przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie na przestrzeni lat 1965 - 1974 znalazła swoje odzwierciedlenie we współzawodnictwie dziewięciu sztabów wojewódzkich z terenu administrowanego przez Warszawski Okręg Wojskowy. 


Kadra WSzW w 1974 roku
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie w wymienionych latach zajmował następujące miejsca:
- I  miejsce:    1968,  1969,  1972.
- II  miejsce:   1971.
- III  miejsce: 1974.

Rok 1974 zamknął okres dziesięciolecia funkcjonowania  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Był to jednocześnie rok szeregu zmian organizacyjnych, odejścia do rezerwy części kadry zawodowej organizującej sztab a także przygotowania do zmian organizacyjnych jakie miały nastąpić po nowym podziale administracyjnym kraju.


W okresie 13 - 17 maja 1974 roku Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego dokonało kompleksowej kontroli działalności służbowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz podległych Powiatowych Sztabów Wojskowych.   


Za powyższą kontrolę sztab w Rzeszowie uzyskał III lokatę we współzawodnictwie na szczeblu okręgu. Za powyższe wyniki sztab został wyróżniony:

- medalem pamiątkowym Ministra Obrony Narodowej;
- dyplomem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego;
- dyplomem Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego za zajęcie I miejsca w zakresie dyscypliny.

Nowe dziesięciolecie Wojskowego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie rozpoczęło się od przygotowywania nowych struktur organizacyjnych oraz zmian w  administracji wojskowej w oparciu  o  zapowiadaną reformę administracyjną kraju  od 1 czerwca 1975 roku.


W oparciu o zarządzenie Ministra Obrony Narodowej nr 37 z dnia 31 maja 1975 roku w sprawie  organizacji  administracji wojskowej do nowego podziału administracji kraju,  likwidacji uległy dotychczasowe Powiatowe Sztaby Wojskowe a nowe jednostki terenowej administracji wojskowej otrzymały nazwy Wojskowych Komend Uzupełnień.


Na terenie dzisiejszego Województwa Podkarpackiego utworzono cztery Wojewódzkie Sztaby Wojskowe oraz podległe im terytorialnie Wojskowe Komendy Uzupełnień.


Na podstawie decyzji naczelnych władz administracyjnych kraju  od 1.06.1975 roku w miejsce dotychczasowych 17 dużych województw utworzono 49 o znacznym zróżnicowaniu  obszarów odpowiedzialności dotychczasowej administracji wojskowej.


Jednocześnie ze sztabów wojewódzkich wyłączono piony  Oddziałów Obrony Cywilnej Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, na bazie których utworzono Wojewódzkie Inspektoraty Obrony Cywilnej jako Wydziały Urzędów Wojewódzkich.


Sztab zajął II miejsce. w ramach współzawodnictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego w 1975 r.


Rok 1976 stanowił dalszą realizację zadań szkoleniowych z  zakresu umacniania gotowości bojowej i mobilizacyjnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień. Duży nacisk położono na ugruntowaniu współpracy z organami  samorządów miejskich i gmin. Wynikało to z dopracowywania dokumentów  dotyczących zasobów żołnierzy rezerwy na administrowanym terenie oraz tworzenia w gminach nowych stanowisk organizacyjnych jakimi byli inspektorzy ds. obronnych.


W roku 1976 doszło do znaczących zmian kadrowych . Rozkazem personalnym Departamentu Kadr MON nr 049 z dnia 23.03.1976 roku,  w dniu 4 sierpnia nastąpiło uroczyste pożegnanie odchodzącego do rezerwy Szefa Wojewódzkiego  Sztabu Wojskowego płk mgr Józefa MALIKA. Do pełnienia obowiązków Szefa  Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego rozkazem nr 82 z dnia 5 lipca wyznaczył płk mgr Emila CZELNEGO.


W dniu 8 lutego 1977 r zastępca Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego ds. OT płk mgr inż. Jan WOJTALA na ogólnym zebraniu  Sztabu
płk mgr Stanisław PAWIŃSKI
przedstawił obejmującego obowiązki nowego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk mgr Stanisława PAWIŃSKIEGO.

Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym roku był udział Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz podległych Wojskowych Komend Uzupełnień
w Mielcu i Rzeszowie w ćwiczeniu prowadzonym przez Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego  "KLON-77/OT".


W podsumowaniu wyników szkolenia na szczeblu Warszawskiego Okręgu Wojskowego za rok 1977 sztab w Rzeszowie zajął II miejsce w grupie drugiej wśród Wojewódzkich Sztabów Wojskowych .


Dnia 2 stycznia 1978 roku uroczystą zbiórką stanu osobowego zgodnie
z "Ceremoniałem wojskowym" zainaugurowano rozpoczęcie działalności służbowo-szkoleniowej.


Płk Stanisław PAWIŃSKI zapoznał z głównymi kierunkami i zadaniami w oparciu o zatwierdzone dokumenty planistyczne. Obecny na inauguracji Szef Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Tadeusz BEŁCZEWSKI wysoko ocenił działalność Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i wręczył na ręce płk
PAWIŃSKIEGO medal "Za zasługi dla Warszawskiego Okręgu Wojskowego".

W dniach 2-9 marzec 1979 roku zostały przeprowadzone przez Dowódcę Warszawskiego  Okręgu Wojskowego ćwiczenia "KLON - 79". W ramach prowadzonego ćwiczenia
stan przygotowania sztabu sprawdzili w dniu 3 marca : gen. dyw. dr Antoni JASIŃSKI, gen. bryg. Stanisław MROCZKA oraz płk dypl. Czesław PŁECHA.

W dniach 5-9 marzec sztab został poddany szczegółowej  kontroli kompleksowej  przez komisję Warszawskiego Okręgu Wojskowego i otrzymał z kontroli ocenę - dobra.


Za  całokształt działalności służbowej za rok 1979 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie zajął I miejsce i otrzymał puchar od Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. To doniosłe po raz drugi z rzędu osiągnięcie zostało odnotowane przez prasę wojskową - gazetę Warszawskiego Okręgu Wojskowego "Głos Żołnierza"  z dnia 30 listopada 1979 roku oraz rzeszowskie "Nowiny" z dnia  6 marca 1980 roku.


W roku 1980 Wojewódzki Sztab Wojskowy zajął II miejsce za całokształt działalności.


Dnia 2 marca 1981 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego odbyło się zebranie założycielskie kół Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Powołano 9 kół  przy jednostkach wojskowych. Prezesem Wojewódzkim został płk dypl. rez. Julian WĘGRZYN.


Po ogłoszeniu stanu wojennego . zgodnie z rozkazem, płk mgr Stanisław PAWIŃSKI zostaje wyznaczony Komisarzem Wojskowym - pełnomocnikiem Komitetu Obrony Kraju w województwie rzeszowskim a  do czasowego pełnienia obowiązków Szefa zostaje wyznaczony płk dypl. Aleksander KUCZYŃSKI.


Stosownie do zarządzenia nr 0102/837 Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego  Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie podporządkowano  batalion odwodowy z zadaniem ochrony obiektów oraz kontroli przemieszczania na drogach województwa rzeszowskiego.


Kolejnym znaczącym wydarzeniem w życiu Sztabu było uroczyste regionalne przekazanie w dniu 12 października 1992 roku instytucji oraz jednostek wojskowych, które odchodziły ze składu Warszawskiego Okręgu Wojskowego do nowo utworzonego Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Uroczystość ta miała miejsce w klubie garnizonowym
w Rzeszowie, a uczestniczyli w niej dowódcy, szefowie i komendanci z województw: rzeszowskiego, przemyskiego, krośnieńskiego i tarnowskiego.


płk dypl. Józef MROCZKA
Rok 1993 rozpoczął Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie z nowym Szefem: płk dypl. Józefem MROCZKĄ.

W dniach 24-25 maja 1994 roku   Wojewódzki Sztab Wojskowy został poddany kontroli problemowej przez komisję Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Za powyższą kontrolę otrzymano ocenę dobrą.
Kadra WSzW w 1994 roku


W 1995 roku kolejne ważne wydarzenie: podczas rocznej odprawy szkoleniowej
w siedzibie Krakowskiego Okręgu Wojskowego za zajęcie I miejsca wśród Wojewódzkich Sztabów Wojskowych płk MROCZKA odebrał puchar od Dowódcy okręgu, proporzec, znak honorowy oraz dyplom uznania.Zgodnie z przewidywaną w roku 1996 reorganizacją od dnia 1 lipca 1996 roku Wojewódzki Sztab Wojskowy został przeformowany na Regionalny Sztab Wojskowy, któremu zostały podporządkowane Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w Krośnie i Przemyślu, a wraz z nimi podległe im Wojskowe Komendy Uzupełnień.


Powstały Wojewódzki Sztab Wojskowy - Regionalny Sztab Wojskowy w Rzeszowie rozpoczął funkcjonowanie
w następujących strukturach:

 • Kierownictwo;
 • Wydział Operacyjny;
 • Wydział Mobilizacji i Uzupełnień;
 • Wydział Logistyki;
 • Wydział Kadrowo-Administracyjny;
 • Wydział Prawny;
 • Wydział Finansów;


Jednocześnie podporządkowano mu następujące Wojewódzkie Sztaby Wojskowe:

 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Przemyślu
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krośnie


oraz Wojskowe Komendy Uzupełnień:

 • w Rzeszowie;
 • w Mielcu;
 • w Sanoku;
 • w Jaśle;
 • w Przemyślu;
 • w Jarosławiu.


Tragedia powodzi jaka dotknęła znaczącą część kraju w roku w lipcu 1997 objęła także województwo rzeszowskie. Ulewne deszcze spowodowały gwałtowną falę powodziową na małych rzekach a następnie zagrożenie powodziowe głównych rzek. 10 lipca wezbrane wody Wisły przerwały wał ochronny w miejscowości Otałęż gmina Czermin w powiecie mieleckim. W ciągu kilku godzin pod wodą znalazło się 7  miejscowości z gmin Czermin i Borowa : Otałęż, Wola Otałęska, Surowa, Górki, Gliny Małe, Gliny Wielkie, Łysakówek oraz 3 przysiółki. Na wniosek Wojewody rzeszowskiego w rejon powodzi zostały skierowane 2 środki pływające typu PTS z 3 pułku saperów.

Z zagrożonego rejonu ewakuowano około 280 osób oraz około 500 sztuk inwentarza domowego. Wydzielone zgrupowania ratownicze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz 14 Brygady Pancernej do dnia 21 lipca realizowały wzmacnianie wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Breń i Wisłoki, grożących zalaniem następnych czterech gmin.

Całodobowa Grupa Operacyjna
Do koordynowania działań sił wojskowych na terenie województwa Szef Regionalnego -Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego powołał całodobową Grupę Operacyjną pod swoim kierownictwem.
W rejonie powodzi działała wysunięta Grupa Operacyjna pod dowództwem Zastępcy ds. OT Szefa RSzW-WSzW. Od dnia 22 lipca 1997 roku w rejon popowodziowy skierowano wydzielone 2 grupy
z 5 bopchem Tarnowskich Gór, które realizowały odkażanie zalanego terenu oraz obiektów.


W dniach 8-12 września 1997 roku cały stan osobowy sztabu uczestniczył w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego "TATRY-97".


21 kwietnia w sali lustrzanej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dokonano wręczenia medali "Za zwalczanie powodzi"  wojskowym uczestnikom akcji na terenie województwa rzeszowskiego. Odznaczenia wręczał Wojewoda podkarpacki mgr Zbigniew SIECZKOŚ. Wyróżniono 38 żołnierzy zawodowych oraz  52 żołnierzy, którzy odeszli do rezerwy z dziewięciu województw. Złote i srebrne medale otrzymali przedstawiciele 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 14 Brygady Pancernej z Przemyśla, 12 pułku komunikacyjnego w Nisku, 3 pułku saperów  z Dębicy, 1 pułku drogowo-mostowego z Dęblina i 5 batalionu obrony przeciwchemicznej z Tarnowskich Gór.


W dniu 23 listopada 1998 roku w Sali Rycerskiej Krakowskiego Okręgu Wojskowego odbył się akt uroczystego przekazania pionu i struktur Obrony Terytorialnej do Śląskiego Okręgu Wojskowego. Aktu przekazania dokonali Zastępcy Dowódców Okręgów ds. Obrony Terytorialnej: Krakowskiego - gen. bryg. Mieczysław KARUS i Śląskiego - gen. bryg. Józef RZEMIEŃ. Z tym dniem formalnie Wojewódzki Sztab Wojskowy - Regionalny Sztab Wojskowy w Rzeszowie wraz
z podległymi Wojewódzkimi Sztabami Wojskowymi w Krośnie i Przemyślu oraz Wojskowymi Komendami Uzupełnień w: Jarosławiu, Jaśle, Mielcu, Przemyślu, Rzeszowie i Sanoku weszły w podporządkowanie Śląskiego Okręgu Wojskowego.


W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju w dniu 29 grudnia 1998 roku w struktury sztabu włączono Wojskową Komendę Uzupełnień Nisko.

SZTAB PO REFORMIE ADMINISTRACYJNEJ 1999-2002


Z dniem 1 stycznia 1999 roku dokonano zasadniczej zmiany ustrojowej państwa. Zgodnie z przyjętymi ustawami utworzono Województwo Podkarpackie z siedzibą w Rzeszowie oraz wprowadzono trzystopniowy podział administracyjny. 


W oparciu o dokumenty wykonawcze resortu obrony narodowej uległa likwidacji nazwa Regionalnego Sztabu Wojskowego  pozostawiając nazwę Wojewódzki Sztab Wojskowy z siedzibą w Rzeszowie z podobną obsadą etatową.


W skład Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego dla Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  weszły podległe Wojskowe Komendy Uzupełnień:

 • Jarosław;
 • Jasło;
 • Mielec;
 • Nisko;
 • Przemyśl;
 • Rzeszów;
 • Sanok.


Rozkazem Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 68 z dniem 1 września 1999 r. płk dypl. Józef MROCZKA został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Garnizonu Rzeszów.


W tym roku podobnie jak dwa lata wcześniej obszar województwa został wukrotnie dotknięty powodzią. (w kwietniu
i w lipcu ) w celu współdziałania z Wojewódzkim Komitetem Przeciwpowodziowym oraz jednostkami wojskowym wydzielającymi siły i środki do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, zgodnie z obowiązującymi procedurami Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wprowadził całodobowe dyżury członków Grupy Operacyjnej.


Rok ten to również dwie ważne kontrole , którym został poddany sztab. pierwsza z nich w maju prowadzona przez Delegaturę Departamentu Kontroli MON. Ocena z kontroli dobra oraz druga (kontrola problemowa) w październiku prowadzona przez Zarząd Obrony Terytorialnej  Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 


Za powyższą kontrolę sztab otrzymał ocenę powyżej dobrą.


Przejęcie obowiązków przez gen. Fryderyka Czekaja
W dniu 14 maja 2002 roku w obecności Dowódcy SOW obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego objął gen. bryg. Fryderyk CZEKAJ.

Z dniem 1 lipca 2003 r. na podstawie planu restrukturyzacji Sił Zbrojnych oraz zmniejszania administracji wojskowej dokonano głębokich zmian organizacyjnych w strukturach Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz podległych Wojskowych Komendach Uzupełnień. Zlikwidowano Wojskową Komendę Wojskową w Przemyślu oraz zmieniono obszar administrowania wojskowego dla podległych pozostałych WKU: Jarosław, Jasło, Mielec, Nisko, Rzeszów i Sanok.


W dniu 30 grudnia 2003 roku w obecności Dowódcy SOW gen. bryg. Jerzego BARANOWSKIEGO dokonano zmiany na stanowisku Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.


Odszedł gen. bryg. Fryderyk CZEKAJ a obowiązki Szefa objął dotychczasowy Zastępca Szefa płk dypl. Zbigniew SMOK.


W dniu 14 czerwca 2004 r. na obszarze odpowiedzialności WSzW Rzeszów przebywała delegacja Zachodniego Dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy z Lwowa na czele z gen. lejtn. Michajlo KUTSYNEM.


Przyjęcie obowiązków przez płk WINIARSKIEGO
W dniach 21-22 lipiec 2004 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Jarosławiu wizytował nowy Dowódca SOW gen. dyw. Ryszard LACKNER.

W dniach 10-12 maj 2005 r. kadra zawodowa WSzW i kierownicza kadra WKU uczestniczyła w podróży historyczno-geograficznej nt. Szlakiem walk Armii "Karpaty" i Armii "Kraków" w wojnie obronnej 1939 roku”. Trasa podróży przebiegała przez punkty informowania operacyjnego: Rzeszów - Jasło - Biecz - Gorlice - Nowy Sącz - Limanowa - Mszana Dolna - Jordanów - Żywiec a następnie: Tychy - Sosnowiec - Częstochowa.


W dniu 4 kwietnia 2007 r. na podstawie Rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 27 z dnia 3.04.2007 r.  obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie objął płk dypl. Zbigniew WINIARSKI.Przyjęcie obowiązków przez płk Witolda PRZYBYŁĘ
W dniu 20 czerwca 2007 r. na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 311 z dnia 23 kwietnia  2007 roku w obecności Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Fryderyka CZEKAJA, przedstawicieli rządowej administracji zespolonej oraz przedstawicieli głównych pozamilitarnych ogniw obronnych województwa - obowiązki Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego objął płk dypl. Witold PRZYBYŁA.

W dniu 15 sierpnia 2007 r. zgodnie z corocznym zwyczajem z okazji Święta Wojska Polskiego, z okazji 67 rocznicy bitwy warszawskiej, uroczystości wojewódzkie odbyły się w Rzeszowie w Parku Jedności Polonii z Macierzą przy Al. Cieplińskiego, pod pomnikiem gen. broni Władysława SIKORSKIEGO.
Po mszy w kościele garnizonowym w samo południe, w obecności parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych duchowieństwa, służb mundurowych województwa, harcerzy oraz kombatantów i żołnierzy garnizonu meldunek o gotowości do uroczystych obchodów Święta złożył Dowódcy Garnizonu Rzeszów płk dypl. Witoldowi PRZYBYLE Komendant Garnizonu ppłk Zbigniew SKAŁECKI.


Oddanie hołdu sztandarowi kompanii honorowej
Po powitaniu oraz stosownych przemówieniach uroczystość zakończono apelem poległych, salwą honorową, złożeniem wieńców oraz uroczystą defiladą.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej za długoletnią, służbę i pracę w Wojsku Polskim, zostali wyróżnieni: medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny":
- złotym

 • ppłk Roman DWORNIK s. Mirosława r. 1958

- brązowym

 • Mariusz BARANOWSKI s. Ireneusza r. 1970
 • Witold BARGIEL s. Adama r. 1975


W dniu 30 sierpnia 2007 roku po kilkunastu latach pracy w WSzW, na podstawie własnych decyzji odeszły na emeryturę pracownice wojska: referent sekcji planowania rezerw z Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Helena SKIKIEWICZ i inspektor sekcji logistyki z Wydziału Operacyjnego Krystyna KAPICA.


W dniach 15-18.10.2007 r. w ramach realizacji planowych przedsięwzięć kontrolno-rozliczeniowych wynikających
z nadzoru służbowego, WSzW oraz WKU Rzeszów kontrolował  zespół Inspektoratu Wsparcia pod przewodnictwem płk Romana CHOJECKIEGO + 6 oficerów.

Zespół kontrolny IWsp SZ przed budynkiem sztabu Ściana główna na Sympozium TWO

W dniu 26.10.2007 r. w Klubie Garnizonowym w Rzeszowie odbyło się sympozjum naukowe Zarządu Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej przy WSzW Rzeszów nt.„Zadania formacji wojskowych w ramach realizacji zadań likwidacji skutków zagrożeń niemilitarnch na obszarze województwa podkarpackiego”.

W dniu 29 listopada 2007 roku, na podstawie decyzji MON nr 972/Pers./P1 z dnia 13.09.2007 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Witold PRZYBYŁA na Sali odpraw WSzW w obecności kadry sztabu oraz pracowników wojska pożegnał uroczyście odchodzącego do rezerwy, byłego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu ppłk mgr inż. Andrzeja SITKĘ, któremu towarzyszyła małżonka.

W dniu 4 grudnia 2007 r. na Sali odpraw Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego odbyła się roczna  odprawa rozliczeniowo-zadaniowa za rok 2007 połączona z zatwierdzeniem „Planów zasadniczych przedsięwzięć na 2008 rok” instytucji podległych Szefowi WSzW. Odprawę prowadził Szef WSzW płk dypl. Witold PRZYBYŁA. W oprawie uczestniczyli: kierownicza kadra WSzW, Komendanci WKU: Jarosław, Jasło, Mielec, Nisko, Rzeszów, Sanok wraz ze swoimi Zastępcami oraz Kierownik Pracowni Psychologicznej w Rzeszowie.

W ramach odprawy przeprowadzono roczną analizę dyscypliny z udziałem przybyłych przedstawicieli: Wojskowego Sadu Garnizonowego w Lublinie i placówki Żandarmerii Wojskowej w Rzeszowie.

W dniu 30 stycznia 2008 r. w sali odpraw Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie w obecności stanu osobowego sztabu, odbyło się uroczyste pożegnanie trzech oficerów kończących służbę w naszych szeregach.

Z mundurem pożegnali się odchodzący do rezerwy:
- ppłk mgr inż. Jan ABRAM - dotychczasowy Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle;
- mjr mgr inż. Krzysztof STANISZ - dotychczasowy Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Mielcu.
Na inne stanowisko służbowe:
- ppłk mgr inż. Krzysztof LEŚNIAK - dotychczasowy Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nisku, wyznaczony na Komendanta WKU Kielce-Bukówka.
Przedstawiciele UPzM na zajęciach zbiorowych

W dniu 12 lutego 2008 roku zrealizowano zajęcia zbiorowe Szefa WSzW z przedstawicielami głównych ogniw układu pozamilitarnego województwa nt. „Zadania ogniw układu pozamilitarnego w czasie pokoju, kryzysu i wojny” W zajęciach udział wzięli : z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – Andrzej SKÓRA, Urzędu Marszałkowskiego - Franciszek NIEMIEC, Komendy Wojewódzkiej Policji – pinsp. Jerzy STOPYRA, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - st. kpt. Mariusz WÓJCICKI, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
w Przemyślu  – mjr Witold RYSZ, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Rzeszowie - Ryszard KOCYŁA, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie -Adam SZCZERBA, Tadeusz MACH z Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.


W dniu 2.01.2008 r. – przybył w dyspozycję Szefa WSzW ppłk Adam BARGIEŁ z 14 BOT Przemyśl  oraz - kpt. Mariusz CZERNIK z rezerwy kadrowej 3 BOT Zamość celem pełnienia dalszej służby wojskowej w WSzW Rzeszów.

W dniu 21.01.2008 r. - przybył w dyspozycję Szefa WSzW mjr Piotr GNIWEK z 14 BOT Przemyśl
W dniu 18.02.2008 r. - przybył w dyspozycję Szefa WSzW ppłk Janusz BURY z 3 BZ
W dniu 28.02.2008 r. - ubył do rezerwy Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle mjr Jan CHLEBEK

W dniach 7-9.04.2008 r. – komisja Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pod przewodnictwem gen. dyw. Henryka DZIEWIĄTKI dokonała przeglądu garnizonów wojskowych (obiektów koszarowych i bazy szkoleniowej) na terenie województwa podkarpackiego. Zgodnie z planem przegląd obiektów WSzW został dokonany w dniu 9.04.2008 r.


Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć na 2008 rok” Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie w dniach 10-19.06.2010 r. uczestniczył w ćwiczeniu z wojskami Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nt. „ Planowanie
i kierowanie zabezpieczeniem przemieszczania i zabezpieczeniem logistycznym wojsk operacyjnych w połączonej operacji obronnej”.


W oparciu o opracowaną koncepcję ćwiczenia powołano obsadę etatową WSzW cz. „W” oraz dwa pododdziały ochrony.
Wyróżnienie żołnierzy rezerwy za ćwiczenie MERKURY 08

Wśród żołnierzy rezerwy ćwiczenia odbyli w WSzW m.in. :
• kpt. rez. Arkadiusz WRONA
• por. rez. Piotr JANKIEWICZ
• ppor. rez. Daniel BYDZICKI
• ppor. rez. Marek MALINKA
• ppor. rez. Seweryn PRZYWARA
• ppor. rez. Cezary DUNUN-MUGLER
• ppor. rez. Włodzimierz DROZD
• ppor. rez. Paweł BARAN
• plut. pchor. rez. Piotr SIKORA
• st. kpr. pchor. rez. Daniel RZUCIDŁO
• st. kpr. pchor. rez. Mirosław SZUKIEWICZ
• st. kpr. pchor. rez. Piotr PUSZKAREWICZ
• kpr. pchor. rez. Paweł ROMANKIEWICZ
• kpr. pchor. rez. Grzegorz HODYR
• st. kpr. rez. Andrzej POŹNIAK
• st. kpr. rez. Grzegorz ZIELIŃSKI
• kpr. rez. Wiesław LEW
• kpr. rez. Krzysztof SKOWRONEK
• kpr. rez. Tomasz BARCZAK
• st. szer. rez. Adam MOTOWIDŁO
• st. szer. rez. Paweł KORBECKI
• st. szer. rez. Seweryn KRUPA
• st. szer. rez. Stanisław ŚWIDER
• szer. rez. Łukasz ZIĘBA
• szer. rez. Piotr RZEPKA
• szer. rez. Kamil CHRZAN

Na zakończenie ćwiczeń, zgodnie z art.76 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 21 z 2002 r. poz. 205) Rozkazem personalnym nr 2 z dnia 19 czerwca 2008 r. mianował na kolejny stopień wojskowy:

- do stopnia plutonowego:
   - st. kpr. rez. Andrzej POŻNIAK s. Stanisława r. 1978
   - st. kpr. rez. Grzegorz ZIELIŃSKI s. Tadeusza r. 1975
 - do stopnia starszego kaprala podchorążego :
   - kpr. pchor. rez. Paweł ROMANKIEWICZ s. Ryszarda r. 1982
   - kpr. pchor. rez. Grzegorz HODYR s. Adama r. 1983
- do stopnia starszego kaprala :
   - kpr. rez. Wiesław LEW s. Tadeusza r.1977
   - kpr. rez. Krzysztof SKOWRONEK s. Marka r. 1979
   - kpr. rez. Tomasz BARCZAK s. Stanisława r. 1973
- do stopnia starszego szeregowego:
   - szer. rez. Kamil CHRZAN s. Andrzeja r.1985
   - szer. rez. Piotr RZEPKA s. Stanisława r. 1982
   - szer. rez. Łukasz ZIĘBA s. Andrzeja r. 1981


W dniu 27 czerwca 2008 r. WSzW Rzeszów gościł przedstawicieli KOR przy Akademii Rolniczej w Lublinie oraz oficerów ZBŻZ i OR WP przy 3 BZ Legionów z Lublina, którzy w ramach podróży wojskowo-historycznej zwiedzali miejsca pamięci narodowej znane z walk Legionów Polskich (1914-1915) oraz Armii „KARPATY” z wojny obronnej 1939.

W ramach podróży na Sali odpraw WSzW płk Witold PRZYBYŁA zapoznał uczestników podróży z tradycjami historycznymi jednostek wojskowych Podkarpacia oraz przedstawił aktualną rolę i zadania, które realizuje WSzW w Rzeszowie.
Po spotkaniu, na którym uczestnicy wymienili upominki uczestnicy zwiedzili budynek główny WSzW oraz Wydział Operacyjny (GO WSzW).

W dniu 2-4.09.2008 r. kierownicza kadra 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława MACZKA ze Świętoszowa zorganizowała podróż geograficzno-historyczną szlakiem walk swojej poprzedniczki, rzeszowskiej X Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. WSzW partycypował w programie wycieczki na administrowanym terenie. Po przywitaniu przez Szefa WSzW uczestnicy podróży zrealizowali następujące punkty:

- zapoznanie z zadaniami administracji wojskowej na terenie Województwa Podkarpackiego (ppłk Roman DWORNIK)
- rys historyczny tradycji wojskowych na Podkarpaciu (mjr rez. KRAWIEC)
- zwiedzanie Rzeszowa, w tym budynku dawnego sztabu X BKZmot. i Komendy Garnizonu (mjr rez. KRAWIEC)
- terenu walk o Albigowę i Łańcut w dniu 9.09.1939 r. (mjr rez. KRAWIEC)
- zwiedzanie Zamku w Łańcucie i fortów w Przemyślu.
       
W dniu 17 września z roboczą wizytą przebywała na terenie administrowanym przez Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Rzeszowie delegacja Armii Ukraińskiej z sąsiadującego Wojskowego Komisariatu Obwodu Lwowskiego(odpowiednik naszego WSzW).
W składzie delegacji było 3 oficerów:
- płk Siergiej Wiktorowicz PIERWAK – Komisarz Wojskowego Komisariatu Obwodu Lwowskiego (odpowiednik naszego WSzW).
- płk Igor Mikołajewicz BOŁOWICKICH – Komisarz Rejonowy Galicko-Frankowskiego Komisariatu Wojskowego (odpowiednik WKU)
- ppłk Siergiej Gieorgijewicz BABIĆ – Komisarz Rejonowy Samborskiego Komisariatu Wojskowego (odpowiednik WKU
z Sambora)  

Wizyta delegacji Armii Ukraińskiej
W ramach wzajemnych kontaktów przybyłych oficerów powitał Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Witold PRZYBYŁA oraz Zastępca Szefa płk dypl. Zbigniew WINIARSKI.
Informacji o administrowanym terenie, zadaniach WSzW, w tym  prowadzeniu działań ratowniczych na administrowanym terenie udzielił Szef Wydziału Operacyjnego ppłk mgr inż. Roman DWORNIK.
Po wymianie doświadczeń oficerowie ze Lwowa zwiedzili Wydział Mobilizacyjny oraz Wydział Operacyjny, w tym stanowisko Grupy Operacyjnej WSzW gdzie zapoznano ich z techniczną stroną działania.
Następnie goście zwiedzili Zamek w Łańcucie oraz byli gośćmi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu.

W godzinę po odjeździe delegacji Armii Ukraińskiej Sztab gościł uczestników podróży geograficzno-historycznej Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych, którzy w ramach podróży zwiedzili administrowany region Województwa Podkarpackiego, w tym: Nisko, Zamek w Łańcucie, Solinę, Rzeszów oraz WSzW.


W dniu 3 grudnia 2008 roku w Sali Odpraw WSzW przeprowadzona została roczna odprawa
Powitanie delegacji DSO SZ RP
rozliczeniowo-zadania Szefa WSzW z podległymi instytucjami wojskowymi z WKU: Jarosław, Jasło, Mielec, Nisko, Rzeszów, Sanok oraz Pracownią Psychologiczną
w Rzeszowie.

W odprawie wzięła udział kierownicza kadra WSzW, Komendanci i ich Zastępcy z WKU oraz kierownik Pracowni Psychologicznej.
Po rozliczeniu z zadań szkoleniowych za 2008 rok, Szef WSzW nakreślił główne kierunki do działalności służbowej w roku 2009 a następnie zatwierdził "Plany zasadniczych przedsięwzięć w roku 2009" podległych instytucji.

W dniu 8.01.2009 r. na hali sportowej 1 batalionu strzelców podhalańskich odbyły się zawody sportowe na szczeblu WSzW w piłce siatkowej.
W zawodach udział wzięło 8 drużyn reprezentujących WSzW, podległe WKU: Jarosław, Jasło, Mielec, Nisko, Rzeszów, Sanok oraz JW. 4909
z Rzeszowa. Po rozegraniu meczów wewnętrznych w dwóch grupach czterozespołowych, zwycięscy grup rozegrali mecz finałowy a drużyny
z drugich miejsc walczyły o III miejsce.

Turniej pozwolił także na wyłonienie reprezentacji WSzW Rzeszów do turnieju okręgowego, w którym nasza drużyna ma bronić II miejsca na szczeblu SOW.
W turnieju:  I miejsce - zajęła drużyna WSzW Rzeszów
                    II miejsce - JW. 4909 Rzeszów
                    III miejsce - WKU Mielec

W dniach 24-25.02.2009 r. zrealizowano trening sztabowy pk. WISŁOK 09 nt. „Planowanie zabezpieczenia planowania
i postoju wojsk operacyjnych na obszarze województwa”. W  treningu udział wzięli: kadra WSzW, SD WKU: Jasło, Mielec, Rzeszów, przedstawiciele głównych ogniw układu pozamilitarnego województwa,w tym:
Urzędu Wojewódzkiego, KW Policji, KW PSP, GDDKiA, Oddział w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

W dniu 1.06.2009 r. ubył na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej do WKU Jarosław – awansowany mjr  Robert KUCA - na stanowisko Zastępcy Komendanta - szefa Wydz. Planowania Mobilizacyjnego i Poboru.


Wizyta Wiceministra Obrony Narodowej
W dniu 3 lipca 2009 r. przebywał na terenie Województwa Podkarpackiego Podsekretarz Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji Ministerstwa Obrony Narodowej Zenon KOSINIAK-KAMYSZ.
Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia miejsc szczególnie dotkniętych podczas ostatniej powodzi na Podkarpaciu, to jest powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz spotkania z władzami samorządowymi powiatu
i zalanych gmin. Dyskutowano o możliwości wsparcia przez siły wojskowe możliwości odbudowy infrastruktury drogowej.
W godzinach południowych Wiceminister wraz z grupą towarzyszących mu oficerów przybył do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Wysłuchał informacji Szefa WSzW płk dypl. Witolda PRZYBYŁY o zadaniach Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, w tym także zasadach działania Grupy Operacyjnej WSzW na wypadek działań kryzysowych,
w tym użycia sił wojskowych do wsparcia układu pozamilitarnego, jak to miało miejsce na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego w dniach 25-26 lipca br.
W dalszej części Wiceminister wspólnie z Wojewodą Podkarpackim Mirosławem KARAPYTĄ oraz towarzyszącymi osobami zwiedzili stanowiska pracy GO WSzW, które zaprezentował Szef Wydziału Operacyjnego ppłk Roman DWORNIK.
Na zakończenie wizyty w 1 bsp na ul. Lwowskiej odbyło się spotkanie z żołnierzami 21 BSP, którzy brali udział w akcji przeciwpowodziowej w Ropczycach i Wielopolu Skrzyńskim. Zarówno Wiceminister jak i Wojewoda Podkarpacki serdecznie podziękowali uczestnikom akcji za zaangażowanie i żołnierską ofiarność.
Wiceministrowi towarzyszyli: p.o. Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego -  płk dypl. Jan PAWLIK, Dowódca 21 BSP- gen. bryg. Tomasz BĄK, płk Jerzy JANKOWSKI, płk dypl. Tadeusz DZIKOWSKI, płk Andrzej DERWOŃKO.

W dniu 12 sierpnia 2009 roku,  z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego na uroczystej zbiórce stanu osobowego WSzW oraz Komendantów i wyróżnionych przedstawicieli WKU, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dypl. Witold PRZYBYŁA w imieniu Ministra Obrony Narodowej uhonorował:

Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju:
   - ppłk Kazimierz CHORĄŻAK z WKU Jasło
   - mjr Eugeniusz ŻAK z WKU Sanok
   - kpt. mgr inż. Krzysztof  DEPA  z WSzW Rzeszów
   - chor. sztab. Krystian MIKOŁAJCZYK z WKU Jasło
   - chor. sztab. Władysław PAWUSIAK z WKU Nisko
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju:
   - kpt. Krzysztof DEPA z WSzW Rzeszów
Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
   - kpt. Dariusz ORŁOWSKI z WKU Nisko
   - st. sierż. Janusz OKLEJEWICZ z WKU Sanok

W dniu 6 października 2009 r. przybył z krótką roboczą wizytą w WSzW Zastępca Szefa Sztabu Wojsk Lądowych gen. bryg. Grzegorz DUDA. Generał DUDA uczestniczył w ćwiczeniu „BAGRAM” VI zmiany PKW do działań w Afganistanie wystawianej przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich.

W ramach współdziałania odwiedził sztab, zwiedził stanowisko Grupy Operacyjnej WSzW oraz wymienił informację na temat komponentu sił i środków wojskowych wydzielanych z Wojsk Lądowych na potrzeby działań kryzysowych na obszarze Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Śląskiego Okręgu Wojskowego na 2009 r.” w dniach 19-21.10.2009 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie był gospodarzem odprawy koordynacyjno-szkoleniowej Szefa Wojsk Chemicznych Śląskiego Okręgu Wojskowego.

W odprawie udział wzięli: obsada etatowa Ośrodka Analizy Skażeń SOW, Dowódcy Ośrodków Analizy Skażeń Wojewódzkich Sztabów Wojskowych oraz instruktorów nowo powstałych elementów PWO SWS – Stacjonarnych Punktów Monitoringu z jednostek wojskowych okręgu.
Szkolenie rozpoczęto spotkaniem na Sali Odpraw w Rzeszowie. Uczestników odprawy  powitał Szef WSzW płk dypl. Witold PRZYBYŁA w obecność Szefa WChem SOW ppłk mgr inż. Jerzego MATUSZYŃSKIEGO. Na sali odpraw zapoznano uczestników z krótkim rysem tradycji wojskowych województwa a następnie Szef Wydziału Operacyjnego ppłk Roman DWORNIK w swojej prezentacji dokonał ogólnej charakterystyki województwa a następnie główne zagrożenia (w tym zagrożenia wynikające od TŚP). W dalszej części pokazano i zaprezentowano miejsce i system pracy Grupy Operacyjnej WSzW.
Po przyjeździe do Sanoka uczestników szkolenia podjął Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku ppłk Piotr SKWORZEC. Zwiedzono Komendę, przyjęto informację o głównych zagrożeniach na terenie 4 powiatów administrowanych przez WKU Sanok a następnie na rynku uczestnicy obejrzeli wystawę Garnizon Sanok i minutą ciszy oddali honory przed pomnikiem Żołnierza Polskiego.
W drugim dniu uczestnicy szkolenia zwiedzili Zaporę Solińską, Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, odbyli rejs po Zalewie Solińskim oraz zwiedzili Muzeum Myśliwsko-Przyrodnicze w Nowosiółkach.
W części odprawowej realizowanej w drugim i trzecim dniu, Dowódcy OAS złożyli meldunki z realizacji zadań szkoleniowych za II i III kwartał 2009 r. Następnie Szef Wojsk Chemicznych SOW wraz z Dowódcą OAS SOW dokonali oceny i dyscypliny działalności szkoleniowej na szczeblu SOW oraz poszczególne OAS WSzW, na podstawie realizowanych ćwiczeń zgrywających i treningów SWS oraz systemu meldunkowego z realizacji przedsięwzięć służbowych.
W części zadaniowej  sprecyzowano główne kierunki (wraz z terminami) działalności służbowej w 2010 roku. Szczególny nacisk położono na funkcjonowanie Stacjonarnych Punktów Monitoringu w jednostkach wojskowych.

Pożegnanie oficerów
Z dniem 1.07.2009 r. ppłk dr inż. Paweł ŁUCZKOWSKI decyzją MON  został zwolniony ze stanowiska Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień
i oddany do dyspozycji Szefa WSzW. Dnia 7.09.2009 r. przybył na stanowisko Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień  ppłk JERZY PIEŃKOS wyznaczony na stanowisko decyzją MON. Dnia 28.09.2009 r. ubył z etatu przejściowego mjr Piotr GNIWEK wyznaczony decyzją MON na stanowisko Szefa Sekcji Łączności i Informatyki WSzW w Białymstoku. W dniu 30.11.2009 r. ubył ze stanowiska oficera Sekcji Planowania Rezerw Osobowych do Sztabu Generalnego kpt. mgr inż. Janusz MIĄSIK.


W dniu 1.02.2010 r. ubyli będący w dyspozycji: ppłk  Paweł ŁUCZKOWSKI (do maja 2009 r. - Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW w Rzeszowie); ppłk  Adam BARGIEŁ (do lipca 2009 r. - Szef Sztabu 14 BOT w Przemyślu); ppłk  Janusz BURY (do stycznia 2008 r. - Dowódca bdow 3 BZ w Lublinie).

W dniu 17.02.2010 r. na Sali Odpraw Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, zrealizowano zajęcia zbiorowe nt. „Realizacja zadań na szczeblu WSzW i WKU w świetle nowych uwarunkowań prawnych (w sytuacjach kryzysowych)”.
Celem szkolenia, którego plan i merytoryczne przygotowanie zrealizował zespół oficerów Wydziału Operacyjnego pod kierownictwem ppłk Romana DWORNIKA, była wzajemna wymiana informacji oraz uściślenie współdziałania elementów wojskowych z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof.

Realizacja zajęć zbiorowych
W szkoleniu, którym kierował Szef WSzW płk dypl. Witold PRZYBYŁA, uczestniczyła kierownicza kadra WSzW, Wojskowi Komendanci Uzupełnień oraz przedstawiciele układu pozamilitarnego reprezentujący następujące instytucje:
- Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – Stanisław SZYNALIK;
- Komendę Wojewódzką Policji – st. kom. Krzysztof BARŁOWSKI
- Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej – st. kpt. Mariusz WÓJCICKI
- Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu – ppłk SG Witold RYSZ
- Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu – mjr SG Janusz BAŃKOWSKI
- Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie – Wojciech ZAJDEL 
- Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad – Ryszard KOCYŁA
- Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Tadeusz MACH.

W połowie maja 2010 Województwo Podkarpackie dotknęła tragedia powodzi. Dwie kulminacyjne fale na trzech z czterech głównych rzek administrowanego obszaru: Wiśle, Wisłoce i Wisłoku  a także dopływach Wisły: Breniu, Trześniówce i Łęgu spowodowały zalanie 1 miasta i 7 miejscowości oraz obszar o powierzchni około 170 km. kwadratowych.
Celem przeciwdziałaniu narastającemu zagrożeniu,  już 17 maja Szef WSzW powołał Grupę Operacyjną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Zespoły Operacyjne Wojskowych Komend Uzupełnień, które przystąpiły do realizacji zadań wynikających z „Planu użycia WSzW w sytuacjach kryzysowych”.
W ramach działania GO, we współdziałaniu z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w rejony zagrożone zostały skierowane siły i środki wojskowe do pomocy w zwalczaniu skutków powodzi.
Zalana miejscowość Ziempniów

Na obszarach powiatów: tarnobrzeskiego, mieleckiego a także jasielskiego, stalowowolskiego i ropczycko-sędziszowskiego zaangażowano w newralgicznych miejscach ponad pół tysiąca żołnierzy oraz ponad 60 jednostek sprzętu, w tym 2 helikoptery, 8 transporterów pływających oraz 7 łodzi.

Siły wojskowe ochraniały i umacniały wały przeciwpowodziowe, dowoziły środki żywnościowy i niosły skuteczną pomoc dla mieszkańców zalanych i zagrożonych rejonów. Po ustąpieniu fali powodziowej, realizowano zadania dostarczenia dla powodzian produktów żywnościowych i asortymentu mundurowego.

GO zakończyła swoją działalność 10 czerwca, po 25 dniach całodobowych dyżurów. W ramach Grupy Operacyjnej oraz Zespołów Operacyjnych zadania realizowało 39 żołnierzy zawodowych i pracowników wojska.

W dniu 30.06.2010 r. Szef WSzW płk dypl. Witold PRZYBYŁA przeprowadził odprawę decyzyjną z miesięcznym rozliczeniem działalności bieżącej z kierowniczą kadrą WSzW, podległymi Wojskowymi Komendantami Uzupełnień oraz Kierownikiem Pracowni Psychologicznej  w Rzeszowie.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Obrony Narodowej odznaczeni zostali:
- chor. Mariusz KOLANKO z WKU Jasło – Gwiazdą Iraku
- ppłk Piotr SKWORZEC (Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku) - „ Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Wyróżnieni oficerowie WSzW
W dniu 12 sierpnia 2010 r. w przeddzień  Święta Wojska Polskiego odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego WSzW.
Szef WSzW w imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczył:                       
Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:
    - ppłk rez. Andrzeja CYGANKIEWICZA i Renatę ZAREMBĘ;
Srebrnym  Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:
    - Elżbietę DROBNIAK
Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”:
  - Izabelę BOJARCZUK i Dariusza WILKA.                                                                                         
Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju
   - ppłk Jerzego PIEŃKOSA
   - mjr Leszka PRZESZŁOWSKIEGO
   - mjr Włodzimierza WERTEJUKA
   - kpt. Jarosława OLESZKO
   - ppłk rez. Andrzeja CYGANKIEWICZA
Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:
  - kpt. Wiesława MACIEJOWSKIEGO.
Kontrola problemowa SG WP

W dniach 13-17.09.2010 r.  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie oraz podległe Wojskowe Komendy Uzupełnień w Mielcu, Jaśle, Sanoku oraz Rzeszowie zostały poddane kontroli problemowej przez Zarząd Organizacji i Uzupełnień P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Głównymi punktami kontroli dotyczyły:
- organizacja kierowania działalnością WSzW i WKU; pozyskiwanie zasobów do Narodowych Sił Rezerwowych i nadawanie przydziałów  kryzysowych;
- prowadzenie ewidencji wojskowej; działalność mobilizacyjno-uzupełnieniowa.

We wszystkich działach uzyskano oceny dobre.

Powitanie Ministra na rynku w Rzeszowie


W dniu 22.10.2010 r. –  na terenie administrowanym przez WSzW
w Rzeszowie przebywał Minister Obrony Narodowej Bogdan KLICH.
W ramach wizyty uczestniczył w uroczystym apelu z okazji zawarcia kontraktów  i nadania przydziałów kryzysowych dla żołnierzy rezerwy, którzy wyrazili akces do Narodowych Sił Rezerwowych.

Główne przedsięwzięcia zrealizowano na rynku w Rzeszowie.

Minister Obrony Narodowej wręczył 28 patentów oficerskich dla żołnierzy rezerwy. Ponadto 110 żołnierzom rezerwy nadano przydziały kryzysowe do Narodowych Sił Rezerwowych w ramach 21 BSP.

W podpisywaniu uczestniczyli: dowódcy batalionów 21 BSP oraz Komendanci Wojskowych Komend Uzupełnień z terenu podległego WSzW.

Ministrowi towarzyszyli: Zastępca Szefa Sztabu Generalnego – wiceadmirał Waldemar GŁUSZKO, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P-1 SzGen – gen. dyw. Andrzej WASILEWSKI, Dowódca Wojsk Lądowych – gen. broni Zbigniew GŁOWIENKA i Szef Logistyki IWsp SZ – gen. bryg. Roman KLECHA.

Rolę gospodarzy pełnili: Dowódca 1 DZ – gen. bryg. Roman JABŁOŃSKI,  Dowódca 21 BSP – gen. bryg. Stanisław OLSZAŃSKI i Szef WSzW – płk dypl.Witold PRZYBYŁA.

W dniu 4.11.2010 r. na Sali Odpraw Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego,w obecności stanu osobowego WSzW oraz Wojskowych Komendantów Uzupełnień Szef WSzW wraz z swoim Zastępcą pożegnali odchodzącego do Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego dotychczasowego Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień ppłk mgr inż. Jerzego PIEŃKOSA.
Przemówienie wicepremiera W. Pawlaka

W dniu 8.11.2010 r. Wicepremier Waldemar PAWLAK w Sali Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego „Podpromienie”

w Rzeszowie uhonorował wojskowych uczestników działań przeciwpowodziowych na terenie Województwa. Z instytucji

podległych Szefowi WSzW Rzeszów  wyróżnieni:
Medalami „Za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”:
- płk Zbigniew WINIARSKI – WSzW Rzeszów
- ppłk Roman DWORNIK – WSzW Rzeszów
- mjr Leszek PRZESZŁOWSKI – WSzW Rzeszów
- mjr Piotr GNIEWEK – WSzW Rzeszów
- kpt. Zygmunt BAR – WSzW Rzeszów
- kpt. Jarosław OLESZKO – WSzW Rzeszów
- kpt. Dariusz ORŁOWSKI – WKU Nisko


W dniu 22.12.2010 r. zrealizowano rozliczenie działalności bieżącej na szczeblu WSzW oraz dokonano podsumowania działalności rocznej, w tym działalności sportowej (WSzW zajęło
I miejsce w SOW w sportach powszechnych).
Zostali wyróżnieni:
- ppłk Roman DWORNIK (WSzW Rzeszów)
- ppłk Marian WARDĘGA (WKU Jarosław)
- mjr Daniel CHMIELOWIEC (WKU Mielec)
- mjr Andrzej NYKIEL (WKU Jasło)
- mjr Robert KUCA (WKU Jarosław)
- mjr Tadeusz HOMA (WKU Rzeszów)
- kpt. Krzysztof DEPA (WSzW Rzeszów)
- kpt. Andrzej NYKIEL (WSzW Rzeszów)
- st. chor. Tomasz WÓJCIK (WKU Mielec)
- chor. Mariusz WÓJCIK (WKU Sanok)
- Witold BARGIEL (WSzW Rzeszów)

W sportowej rywalizacji na szczeblu WSzW:
- I miejsce – WKU Mielec
- II miejsce – WSzW Rzeszów
- III miejsce – WKU Sanok

W klasyfikacji indywidualnej:
- I miejsce - chor. Mariusz WÓJCIK (WKU Sanok)
- II miejsce – st. sierż. Zenon SZCZEPANIK (WKU Mielec)
- III miejsce – mjr Tadeusz HOMA (WKU Rzeszów)

Zgodnie z planem „Zasadniczych przedsięwzięć na 2011 rok” w dniu 5.01.2011 r , na hali sportowej 1 bsp 21 BSP przy ulicy Lwowskiej odbyły się mistrzostwa w piłce siatkowej. Uczestniczyło 6 reprezentacji.

Po rozegraniu meczów grupowych, ich zwycięscy spotkali się w finale.
Ostateczna kolejność mistrzostw:
1 miejsce: JW 4909 Rzeszów
2 miejsce: WSzW Rzeszów
3 miejsce: WKU Jarosław z WKU Rzeszów.

W dniach 11-13.01.2011 R. w Nisku odbyły się zawody strefowe IWSp SZ w piłce siatkowej. I miejsce wywalczyła reprezentacja WSzW Rzeszów a najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP) został nasz reprezentant – Witold Bargiel, który otrzymał pamiątkową statuetkę.
  
Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć WSzW na 2011 rok.”, w dniu 7.02.2011 r., odbyła się odprawa rozliczeniowo-zadaniowa Szefa WSzW połączona ze szkoleniem instruktorsko-metodycznym oraz zajęciami przygotowawczymi do treningu sztabowego pk. OSŁAWA 11.

W części pierwszej dokonano oceny stopnia wykonania zadań za 2010 rok, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących NSR i służby przygotowawczej. W części drugiej dokonano oceny dyscypliny wojskowej za 2010 rok.
W części trzeciej zrealizowano przedsięwzięcia ukierunkowujące działalność WSzW i WKU na następny miesiąc,
w tym w zakresie organizowania i prowadzenia przedsięwzięć szkoleniowych w 2011 roku. W części czwartej przedstawiono główne tezy realizacji treningu pk. OSŁAWA 11  a następnie Szef WSzW uhonorował uczestników przedsięwzięć
sportowych na szczeblu WSzW oraz IWsp. SZ. (w tym piłce siatkowej oraz tenisie stołowym).
Na zakończenie Szef WSzW wręczył „Medale za długoletnią służbę”: (XXX lecia) - mjr rez. Mirosławowi JAROSIŃSKIEMU; mjr rez. Wiesławowi ROGALI oraz Komendantowi WKU Sanok ppłk Piotrowi SKWORCOWI.

W dniu 9.02.2011 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy, zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć WSzW na 2011 rok” zrealizował trening sztabowy pk. OSŁAWA 11 nt.  „Planowanie działań ochronno-obronnych obiektów GN kat. I oraz wsparcie zabezpieczenia przemieszczania wojsk operacyjnych i sojuszniczych na obszarze województwa w tylnej strefie działań”.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją wynikającą z doktryny DD/7.1(B),  komórki organizacyjne WSzW oraz podległych WKU realizowały przedsięwzięcia harmonogramu czynności dotyczących planowania działań, zgrywania pododdziałów ochrony, wyznaczenia obiektów do ochrony oraz wypracowania decyzji do wsparcia przemieszczania sił sojuszniczych przez obszar województwa we współdziałaniu z układem pozamilitarnym.

Realizacja treningu sztabowego pk. OSŁAWA 11
Trening prowadził Szef WSzW płk dypl. Witold PRZYBYŁA, nadzorował Zastępca Szefa płk dypl. Zbigniew WINIARSKI a głównym ćwiczącym był Wydział Operacyjny kierowany przez ppłk Romana DWORNIKA.
W treningu udział wzięli przedstawiciele układu pozamilitarnego:
- Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego: Andrzej SKÓRA
i Stanisław WOZOWICZ;
- KW Policji: pinsp. Krzysztof BARGIEŁOWSKI
- KW PSP: bryg. Mariusz SZARAMA;
- GDDKiA, O/Rzeszów: Ryszard KOCYŁA;
- PZDW: Tadeusz MACH

Podczas dorocznej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, z udziałem Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych Bronisława Komorowskiego, Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha oraz przedstawicieli parlamentu i władz państwowych w dniu 18 marca 2011 roku, Wojewódzki Sztab Wojskowy
w Rzeszowie za szczególne osiągnięcia w 2010 roku otrzymał wyróżniający tytuł „Przodującej Instytucji Wojskowej”, zajmując tym samym de facto I miejsce wśród WSzW w kraju.
W centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego znak honorowych – statuetkę wyróżniającą -  otrzymał z rąk Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Bronisława KOMOROWSKIEGO Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
płk dypl. Witold PRZYBYŁA.
Moment wręczenia statuetki


W dniu 7.04.2011 r. odszedł z WSzW na stanowisko Szefa Wydziału - Zastępcy Komendanta WKU Nisko mianowany do stopnia majora Zygmunt BAR.

W dniu 10.05.2011 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy był gospodarzem jednego z etapów podróży wojskowo-historycznej kierowniczej kadry 23 BA z Bolesławca. Rys historyczny tradycji wojskowych Podkarpacia przedstawił dla uczestników podróży mjr rez. mgr  Czesław KRAWIEC. Charakterystykę Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Szef Wydziału Operacyjnego ppłk mgr inż. Roman DWORNIK. W dalszej części żołnierze 23 BA zwiedzili pomieszczenia GO WSzW oraz Wydział Operacyjny.

Przekazanie obowiązków
W dniu 28 października 2011 roku, na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 1978 z dnia 13 października 2011 r. w obecności Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Zbigniewa SMOKA nastąpiło przekazanie obowiązków Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Rzeszowie.
Obowiązki Szefa WSzW Rzeszów objął pełniący funkcję Zastępcy WSzW
płk dypl. Zbigniew WINIARSKI.


W 2012 roku po przeprowadzonej zmianie WSzW w Rzeszowie zostało podporządkowane pod Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.
Uroczystości w WDK w Rzeszowie

Do zasadniczych wydarzeń, jakie w 2012 roku można było zauważyć to organizacja po raz pierwszy w historii Święta WSzW, które corocznie miało odbywać się w dniu 01 lutego 2012 roku, zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 443/MON z dnia 24 listopada 2011r. Główne uroczystości zostały zorganizowane w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych i wojewódzkich na czele z panią wojewodą oraz nasz bezpośredni przełożony pan gen. dyw. Zbigniew TŁOK - KOSOWSKI - Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.


W okresie 28-29.02.2012r. odbył się trening sztabowy pk. Osława-12 nt. „Działania GO WSzW w czasie zapoczątkowania procesu mobilizacyjnego rozwinięcia i osiągania gotowości do podjęcia działań”. W treningu uczestniczyła kadra oraz pracownicy wojska WSzW w Rzeszowie.
Udział w treningu OSŁAWA-12


Jednym z ważniejszych wydarzeń, jakie odbyły się w 2012 roku było zorganizowanie szkolenia dla I i II kompanii NSR działającej przy Wojewódzkim Sztabie Wojskowym. II kompania NSR szkolenie poligonowe odbyła
w Radomyślu nad Sanem w okresie 14-25.05.2012r., I kompanii NSR zaś
w OSG w Trzciańcu w okresie 03-14.09.2012r.

Zgodnie z planami zasadniczych przedsięwzięć na 2012 rok w dniach 11-12.09.2012r. w WSzW odbył się trening pk. Wisłok-12 nt.” Planowania wsparcia zabezpieczenia przez wojska własne i sojusznicze we współdziałaniu
z układem pozamilitarnym”.

Niedługo potem, bo w okresie 17-27.09.2012r. stan osoby WSzW brał czynny udział w ćwiczeniu pk. Anakonda-12 nt. „Prowadzenia działań w ramach połączonej operacji obronnej na terenie kraju z udziałem pozamilitarnego podsystemu obronnego państwa”. Zgodnie
z rozkazem Szefa WSzW w ćwiczeniu udział wzięło 12 żołnierzy zawodowych z Grupy Operacyjnej WSzW oraz 9 pracowników wojska.

Święto 50-lecia WSzW w Rzeszowie
W dniu 01.02.2013 roku obchodzono Święto 50-lecia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. W pierwszej kolejności oficjalne uroczystości odbyły się
w Kościele Garnizonowym później zaś w Wojewódzkim Domu Kultury
w Rzeszowie.

W dniu 14.03.2013r. w ramach zgrywania Systemu Wykrywania Skażeń SZ obsada OAS brała udział w treningu pk. ISKRA-13. Po raz pierwszy trening realizowano w oparciu o program PGO oraz program specjalistyczny SI PROMIEŃ.

W dniach 23-24.04.2016r. w ramach działalności operacyjno - szkoleniowej realizowano trening sztabowy pod kryptonimem OSŁAWA-13, celem treningu było doskonalenie indywidualnych i zespołowych umiejętności pracy obsady PK WSzW w zakresie planowania użycia pododdziałów ochrony i obrony do ochrony wskazanych obiektów szczególnie ważnych dla obronności kraju.
Trening OSŁAWA-13


W dniu 22.08.2013r. zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć WSzW na 2013 r. obsada etatowa OAS WSzW w Rzeszowie brała udział w treningu Systemu Wykrywania Skażeń IWsp. SZ pk. OZON-13, gdzie doskonaliła prognozowanie stref skażeń.
Trening WISŁOK-13

W dniach 17-18.09.2013r. w ramach planów zasadniczych przedsięwzięć WSzW Szef WSzW realizował trening dwuszczeblowy pl. WISŁOK-13 nt. „Organizacja działań ochronno - obronnych na wyznaczonych obiektach kategorii I”.

 

Święto TOAW w Łańcucie
Zgodnie z zarządzeniem Nr 110/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 Października 2012 roku dotychczasowe Święto WSzW zostało anulowane, a na dzień 27 października ustanowiono nowe święto TOAW, które zostało zorganizowane w Sali Balowej Muzeum Zamku
w Łańcucie.
W trakcie uroczystości wręczono medale państwowe i resortowe, odznaki, ryngrafy itp.


W dniu 13.11.2013r. przeprowadzono grę decyzyjną nt. „Planowania
i organizacji szkolenia żołnierzy rezerwy w 2014 r. w ramach ćwiczeń obowiązujących i rotacyjnych.

Otwarcie Izby Tradycji i Pamięci
W dniu 25.11.2013r. w jednym z obiektywów WSzW w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie Izby Tradycji i Pamięci Strzelca, Żołnierza Wojska Polskiego i WSzW w Rzeszowie.

W dniu 04.02.2014r. odbyły się zajęcia przygotowawcze do treningu sztabowego pk. OSŁAWA-14, w których uczestniczyli przedstawiciele WSzW, WKU, administracji wojewódzkiej oraz jednostek inżynieryjnych i chemicznych SZ.

W dniu 12.02.2014r. Ośrodek Analizy Skażeń WSzW zorganizował szkolenie OPBMR, problematyka szkoleniowa obejmowała praktyczne doskonalenie
w zakresie zasad formatowania komunikatów CBRN, procedur obiegu informacji oraz wykorzystanie systemu informatycznych do oceny sytuacji.

W dniu 21.02.2014r. płk dypl. Zbigniew WINIARSKI brał udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego związanego

Posiedzenie sztabu kryzysowego

z ewentualnym przyjęciem uchodźców z terenu Ukrainy ogarniętej wojną. Posiedzeniu przewodniczył premier Donald Tusk.

W dniu 25 lutego 2014 r. w ramach działalności szkoleniowo – metodycznej, pod kierownictwem Zastępcy Szefa WSzW – Szefa Wydziału ppłk Romana DWORNIKA przeprowadzone zostały na bazie obiektów koszarowych 3 batalionu inżynieryjnego, 16 batalionu saperów i 3 kompanii regulacji ruchu w Nisku, zajęcia pokazowe nt. „ORGANIZACJA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W CZASIE WOJNY”.
W zajęciach udział brała kadra Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Rzeszowie i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień w Sanoku, Jarosławiu, Mielcu, Jaśle, Rzeszowie i Nisku.

Odprawa informacyjno-koordynacyjna
W dniach 23- 24.042014 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Rzeszowie odbyła się odprawa informacyjno-koordynacyjna, której celem było przedstawienie i omówienie zakresu oraz wniosków z kontroli przeprowadzonych w terenowych organach administracji wojskowej, doskonalenie funkcjonowania (działalności) TOAW, w tym procesu dowodzenia, - przedstawienie informacji w zakresie proponowanych zmian funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, omówienie spraw bieżących z zakresu działania wojewódzkich sztabów wojskowych oraz wojskowych komend uzupełnień.

W dniach 12-16.05.2014 r., w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym
w Rzeszowie przeprowadzone zostały krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy. W ćwiczeniach uczestniczyło 48 żołnierzy rezerwy z obsady WSzW oraz 47 żołnierzy z trzech podległych Wojskowych Komend Uzupełnień w Jaśle, Jarosławiu i Rzeszowie.
W trakcie ćwiczeń zapoznano żołnierzy z obowiązkami na zajmowanych stanowiskach służbowych, przeprowadzono cykl zajęć szkoleniowych z zakresu zadań realizowanych przez WSzW zgodnie z przeznaczeniem czasu pokoju, kryzysu
i wojny.

W drugiej dekadzie maja w związku z obfitymi opadami deszczu została rozwinięta całodobowa służba operacyjna oraz wzmocnienie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Zostały również wydzielone siły i środki wojska, które brały udział w uszczelnianiu wałów w rejonie Sandomierza.

Zgodnie z Planem ćwiczeń Dowództwa Operacyjnego RSZ na lata 2011-2014 Grupa Operacyjna Punktu Kierowania WSzW w Rzeszowie pod dowództwem Szefa WSzW płk dypl. Zbigniewa
Ćwiczenie pk. ,,ANAKONDA-14"
WINIARSKIEGO uczestniczyła w ćwiczeniu dowódczo  - sztabowym pk. Anakonda-14, które było głównym przedsięwzięciem cyklu szkolenia operacyjno - taktycznego wynikającego z zamiaru Dowódcy Operacyjnego RSZ do realizacji zadań szkoleniowych w 2014 r. Celem ćwiczenia było zgranie sił wydzielonych w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego RSZ do prowadzenia działań obronnych w celu stworzenia warunków do wprowadzenia do walki przydzielonych Sojuszniczych Sił Wzmocnienia, we współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur systemu obronnego państwa. Ćwiczenie realizowane było w dniach 24.09–03.10.2014 r.

23.10.2014 roku kadra i pracownicy wojska WSzW w Rzeszowie
i podległych Wojskowych Komend Uzupełnień uczestniczyli
w jubileuszu 70-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu połączonym z obchodami Święta TOAW. Uroczystość odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu.

Kurs szkoleniowo - metodyczny
W dniach 26-28.11.2014 r. na bazie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie i 1 batalionu strzelców podhalańskich 21 BSP odbył się kurs szkoleniowo metodyczny dla kierowniczej kadry związków taktycznych i jednostek wojskowych bezpośrednio podległych Dowódcy Generalnemu RSZ.
Za duże zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie kursu gen. dyw. Ireneusz BARTNIAK pochwalił i wysoko ocenił organizację
i wkład pracy, jaki potrzebny był do jego zorganizowania.

W dniach 01-05.12.2014 r. kadra i pracownicy wojska Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie uczestniczyli w ćwiczeniu dowódczo – sztabowym wspomaganym komputerowo pk. „ŚLĄSK-14”.
03.12.2014 r. przebieg ćwiczenia w WSzW kontrolował Kierownik Ćwiczenia - Szef Inspektoratu Wsparcia SZ gen. broni Edward Gruszka.
Ćwiczenie pk. ,,ŚLĄSK-14"

W trakcie ćwiczenia, w ramach pionów funkcjonalnych doskonalono umiejętności praktycznego działania Punktu Kierowania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.