WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
SKARGI I WNIOSKI
Środa, 21 lutego 2018 r.
Interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie przyjmuje:

- osoby cywilne w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:00, a w przypadku gdy jest dniem wolnym od pracy dnia następnego w tym samym czasie;
- żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy
po uprzednim uzgodnieniu terminu z Sekretarzem Szefa WSzW tel. 261 155 263

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013. 267 j.t. z późn. zm.);
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46)
 
Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: wszwrzeszow(at)ron.mil.pl
Warunkiem otrzymania odpowiedzi na skargę przesłaną drogą elektroniczną jest wskazanie adresu do korespondencji pocztowej (listownej).

Szczegółowych informacji udziela referent prawny tel. 261 155 807

 

DECYZJA Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.)
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)