WSzW RzeszówBIP
WKU lista WKU Jarosław WKU Jasło WKU Mielec WKU Nisko WKU Rzeszow WKU Sanok
Tryb wnioskowy
Środa, 21 lutego 2018 r.

Realizacja wniosków:

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Adres korespondencyjny:
Wojewódzki Sztab Wosjkowy w Rzeszowie
ul. Lwowska 4
35-301 Rzeszów
Tel.
261155017
Fax: 261
155041
e-mail:
wszwrzeszow(at)ron.mil.pl


Złożenie wniosku
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

  •     ustnej lub telefonicznej;
  •     pisemnej;
  •     elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
  •     za pośrednictwem platformy ePUAP, po utworzeniu imiennego konta;
  •     dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia sie wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Opłaty
Wojewódzki Sztab Wojskowy W Rzeszowie nie pobiera żadnych opłat za udostępnienie informacji publicznej.